हाम्रो बारे

हाम्रो बारे Nepal Insurance Company Limited, a pioneer non life insurance company of Nepal was established on 1947 A.D. by Nepal Bank Limited (the first commercial Bank) and general public with 51% and 49% shares respectively. At the beginning the name of this company was "Nepal Malchalani Tatha Beema Company" and had changed its name as "Nepal Insurance & Transport Company Ltd." on 1959 A.D. Now its name is "Nepal Insurance Company Ltd." since 1991 A.D.
सुरक्षित भविष्यको निश्चितताको लागि बीमा

© २०१५ सर्वाधिकार सुरक्षित :: नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी :: वेबसाईट बाइ : रेडिएन्ट इन्फो टेक